VROCLAV/5 DANA-2 NOĆENJA/NOVA GODINA 2020

polaZAK: 30.12.2019

30.12.-03.01.2020

  Vroclav je grad koji je smeštennareciOdri i nanjenečetiripritoke, pa gazbog toga kao

izbogmostovakojihima vise od 100 zovu “VenecijaPoljske”. Pre rata brojmostova je bio još

veći, testeovdemogli 303 puta da pređetereku, a svakiodnjih je bio drugačiji. Šetajući gradomnailazimonaskulpturepatuljakazbogkojihovaj grad zovu “Svetpatuljaka”. Ima ih prekotristaI nalaze se nanajpoznatijimmestima u gradu. Jednaodatrakcijazaturisteje iJapanskivrt – mestoprelepihvodopada, uskihmostići i orijentalnihnžbunova. Vroclav je jedanraznoliki grad, gdemožetesrestivelikibrojstudenata, posetitimnogobrojnepivnice i klubovekojiimajuvrlopristupačnecene i osetitivelikukoličinupozitivneenergije.

PROGRAM PUTOVANJA:

 1. Dan 30.12.2019 BEOGRAD/NOVI SAD

PolazakautobusaizBeogradasadogovorenogmestau 16.00h (3 dana pre puta proverititačnovremei mestopolaska). Vožnja do NovogSada,odakle je planiranpolazak u 17.10h (mestopolaskazavisiodbrojaputnika i bićenaknadnosaopšteno). VožnjaprekoMađarske,Slovačkei Češke sausputnimpauzamaradiodmora.

 1. Dan 31.12.2019VROCLAV

Dolazak u Vroclav u prepodnevnimsatima. Po dolaskuodlazaknapanoramskorazgledanjegradapešice(bez ulaznica u lokalitete): StoletnahalaNaroda (Stulecia)samagičnomfontanom i Japanskimvrtom, prelepoostrvoTumskisastarimkatedralama i mostovimakojepredstavljajupočetakrazvojagradaVroclava, HalaTargova, Narodnimuzej, Novi Trg. Šetnja se nastavlja u pravcuGlavnoggradskogtrga(jedanodnajvećihsrednjevekovnihtrgova u Evropi i jedanodnajlepšihurbanističkihcelinauopšte), gde se nalazikatedralaSv. Elizabete, starai nova gradskakuća,patuljcilociranipored turističkihznamenitosti, Slanitrgsacvetnompijacom, fontana, jedna od najstarijihpivnica u gradu, kao i brojniugostiiteljskiobjektisadomaćomkuhinjom i neobicnimgalerijamasuvenirapoputgalerijeJatki…Smeštaj u hotel u popodnevnimčasovima.Slobodnovremezaindividualneaktivnosti, predlažemoposetuGaleriaDominikana (jedanodnajboljihšopingcentara u Poljskoj).PripremazaproslavuNoveGodine.Fakultativno: odlazaknaproslavu u nekiodklubova. SREĆNA NOVA GODINA.Noćenje. 

 1. Dan 01.01.2020VROCLAV-KLODZKO

Doručak.Fakultativniodlazak  dogradaKlodzko ( Klodcko) koji se nalazina 90 km od odVroclava. Šetnja i upoznavanjegradom, odlazak do tvrđave i slobodnovreme.PosetaMinieurolendu( uovomnovootvorenomparkunapovršini od 20.000 m2 videćemopreko 35 minijaturnihmodelapoznatihgrađevinaširomsvetakao i 100 maketazgrada). Slobodnovremezaindividualneaktivnosti.Posetačuvenomrudnikuuglja u mestaNowaruda, obilazak i upoznavanjesaistorijom i tajnamapodzemnetrase ,kao i voznjavozomkrozpodzemnetraserudnika.Noćenje.

 1. Dan 02.01.2020VROCLAV-ZAMAK KSIAZDoručak.

Napuštanjehotela.SlobodnovremeilimogućnostorganizovanjafakultativnogobilaskaprelepogbaroknogzamkaKsiažkoji je podignut u 13. veku. Zamak je tokomgodinamnogo puta bio rušen i obnavljan.Zavreme II svetskog rata sugakonfiskovalinacistikojisuispodzamkaizgradilitajnepodzemnetunele.  Veruje se da je ovajzamakodređeni period bio i Hitlerovosklonište.Predkraj rata ga je okupiralaCrvenaarmija.Krenitesanamanadanašnjiizlet i uverite se zaštoovajzamakuvrštavaju u top 10 evropskihzamkova. U poslepodnevnimčasovimapovratak u Vroclav.Slobodnovremezaindividualneaktivnosti.Oko 17 h je predvidjenpolazaksadogovorenogmestaza Beograd. NoćnavožnjakrozČešku, Slovačku i MađarskupremaNovomSadu i Beogradu, sakraćimusputnimzadržavanjimaradiodmora.

 1. Dan 03.01.2020NOVI SAD/BEOGRAD

Dolazak u Novi Sad / Beograd u ranimjutarnjimčasovima. (Krajusluga)

cena aranžmana: 89 eur

Cene su izražene u eurima po osobi
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

– 2 noćenja sa doručkom u Vroclavu u hotelu* u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
– obilaske prema programu (Vroclav)
– usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– individualne troškove
– medjunarodno putno osiguranje ( 1 eur dnevno  )

– ulaznice i fakultativneizlete

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

obilazak grada Klodzko, Minieuroland-a i rudnikaugljaNowaruda – (25€poosobi)  – ulaznicezavožnjuvozomkrozrudnikugljaNowaruda i ulaznicezaMiniEurolanduključene u cenu

obilazak zamka Ksiaž –  (25€poosobi)  – ulaznicauključena u cenu

Cenefakultativnihizletapodložnesupromenama (minimum zarealizaciju je 25 putnika).Organizatorputovanjazadržavapravokorigovanjacena u slučajunedovoljnogbrojaputnika, kojeputnicinisu u obavezi da prihvate.

POPUSTI I DOPLATE:
– doplataza 1/1 sobu je 60% odcenearanžmana

NAČIN PLAĆANJA:
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre početka putovanja
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak na tri mesečne rate čekovima građana uz uvećanje od 3%

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštajćebiti u nekomodnavedenihhotelailisličnom:

HOTEL  IBISBUDGET WROCLAW POLUDNIEwww.ibisbudget.com 

Svakiobjekatizoveponudeimarestoran, recepciju,parking, wifi internet a svaka soba imatuš/wc/tv. Tačnoimehotelabićenaknadnosaopšteno.

 

UPOZORENJE:

Mole se putnici da voderačuna o svojimputnimispravama,novcu i stvarima u tokutrajanjaaranžmana

NAPOMENE VEZANE ZA  SMEŠTAJ-HOTEL:

 • U smeštajneobjekte se ulaziprvogdanaboravka od 15:00 časova (postojimogućnostranijegulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel imarestoran. Svaka soba imatuš/WC. Smeštajiz ove ponuderegistrovan je, pregledan i standardizovanodstraneNacionalneturističkeasocijacijezemlje u kojoj se nalazi. Opisdestinacija i smeštajadostupan je u agencijiili na web-straniciaquatravel.rs
 • Opisismeštajnihobjekatasuinformativnogkaraktera. Zaeventualnaodstupanja i kvalitetusluge u okvirusmeštajnihobjekata, organizatorputovanja ne snosiodgovornost, jer to isključivozavisiodsmeštajnihobjekata
 • Objašnjenje: kontinentalnišvedskisto – manjiizbornamirnica. Uglavnom je zastupljenainternacionalnakuhinja
 • U pojedinimsmeštajnimobjektimatreći i četvrtiležajmogubitipomoćni. Dimenzija i izlgedpomoćnogležajazaviseodsmeštajnihobjekata, možebitisofa na razvlačenje, ali je uglavnomkaoklasičankrevet
 • Organizatorputovanjanemože da utiče na razmeštajposobama, jer to isključivozavisiodrecepcijesmeštajnogobjekta
 • Nekioddopunskihsadržajasmeštajnihobjekta su dostupniuzdoplatu. Postojimogućnostodstupanja i promenaokodostupnostinekihsadržaja, jerisključivozaviseodsmeštajnihobjekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klimauređaj…)

NAPOMENA:

 • Proveriti 3 dana pre putovanjatačnovreme i mestopolaskaautobusa

Dužinatrajanjaslobodnogvremenazaindividualneaktivnostitokomprogramaputovanjazavisiodobjektivnihokolnosti (npr. dužinetrajanjaobilazaka,  terminapolazaka…)

 • Zasveinformacije date usmenimilielektronskimputemagencija ne snosiodgovornost. Validan je samopisani program putovanjaistaknut u prostorijamaagencije
 • Organizatorputovanjazadržavapravopromeneprogramaputovanjauslednepredviđenihobjektivnihokolnosti (npr. gužvanagranicama, gužva u saobraćaju, zatvaranjenekogodlokalitetapredviđenogza

obilazak…)

 • Potpisnikugovora o putovanjuilipredstavnicigrupeputnikaobaveznisu da sveputnikeupoznajusaugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanja i Opštimuslovimaputovanjaorganizatoraputovanja
 • Preporuka je da se raspitate o aranžmanuminimum 4 – 8 nedeljaunapred
 • Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditeljaukoliko jedan ili oba roditeljaneputujusanjima
 • Svavremena u programimaputovanja su data polokalnomvremenuzemlje u kojoj se boravi
 • Putnicikojiposedujuinostranipasošdužni su sami da se informišukodnadležnogkonzulata o uslovimakojivažezaodredišnuilitranzitnuzemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i urednoobezbedepotrebneuslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnicisanovimcrvenimpasošima, informišu o uslovimaulaska u zemljeEvropskeunije (potrebnanovčanasredstvazaboravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- straniciDelegacijeEvropskeunije u Srbijieuropa.rsili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputuju. Agencijanesnosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaz na teritorijuEvropskeunije

Aranžman je rađen na baziodminimum 55 prijavljenihputnika i uslednedovoljnogbrojaputnikaorganizatorputovanjaima pravo otkazaputovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Program putovanjaVroclav , Nova godina- 5 dana autobus Cenovnik br. 1, od 21.09.2019. godine.

Uzovaj program važeOpštiusloviputovanjaturističkeagencije AQUA BGD TRAVEL

Organizatorputovanja je T.A. AQUA BGD TRAVEL Čumićeva bb lok 138Beograd

Licenca OTP broj 93/2013.Od 06.12.2013.

Tekući račun Komercijalna banka 205-250738-12

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088