Sofija – Nova godina 2020.

SOFIJA je glavni i najvedi grad Republike Bugarske. Ima oko 1.400.000 stanovnika. Sofija je i sedište dva okruga, grada Sofije i
Sofijske oblasti, koga čine gradska predgrađa. Na 13-om je mestu po veličini od glavnih gradova Evropske unije.
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan BEOGRAD
Polazak iz Beograda u 23:00h sa BAS-ove autobuske stanice. Nodna vožnja preko Niša sa kradim zadržavanjima radi odmora.
2. dan SOFIJA
Dolazak u Sofiju u prepodnevnim časovima. Panoramski obilazak grada: crkva Aleksandra Nevskog, Nacionalni teatar, stara crkva
Sv. Sofije, Ruska crkva, Rotonda, arheološki muzej…Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Uveče individualni odlazak na DOČEK
NOVE 2020. GODINE. Nodenje.
3. dan SOFIJA – BOROVEC – SOFIJA
Doručak. Fakultativni izlet do ski centra Borovec. Po dolasku obilazak Boroveca. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima
povratak u Sofiju. Nodenje.
4. dan SOFIJA – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Dolazak
u Beograd u večernjim časovima.

 

TERMINI PUTOVANJA HOTEL CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA
30.12.2019 – 02.01.2020. ★★★ 99€ 89€

Pladanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan pladanja.
DOPLATE:
– 1/1 soba 35 eura,
– polazak iz Novog Sada 15 eura,

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz visokopodnim turističkim autobusima,
– smeštaj u hotelu sa 3* u Sofiji na bazi 2 nodenja sa doručkom,
– razgledanja i obilaske prema programu,
– usluge vodiča grupe tokom putovanja,
– troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 dinara po osobi ( plada se u agenciji ),
– međunarodno zdravstveno osiguranje (za osobe do 19 godina 401,00 dinara, od 19 do 70 godina 602,00 dinara i od 71 do 86
godina 1201,00 dinara),
– fakultativne programe.

CENE FAKULTATIVNIH PROGRAMA:
– Poseta Borovecu 10 €.
SMEŠTAJ U NAVEDENOM HOTELU ILI SLIČNOM:
Hotel St. Sofia 4*- Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji u centru grada. Sadržaj hotela: restoran, fitnes centar, sauna, lift. Svaka
soba sadrži TV, kupatilo, telefon, pristup internet, mini bar, fen. Više informacija o hotelu: www.slavyanska.com

MOGUĆI NAČINI PLAĆANJA:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.02.2020. godine
3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka,
4) platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres),
5) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.
Kalkulacija je rađena za najmanje 40 putnika.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours, licenca OTP 506/2010 od 04.03.2010.

NAPOMENA:
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo
korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za
eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže
troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih
isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne
snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju
Potvrda o garanciji putovanja:

Turistička agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora
putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim
ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru
o Garanciji putovanja broj 0047/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom
turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060664 od 28.12.2017. izmenjena Aneksom br.1 od
29.01.2019.kojim je produženo trajanje Polise osiguranja br.300060664 po istim uslovima do 01.10.2019.godine Akcionarskog
društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana
nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim
putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: [email protected]
Cenovnik br.1 od 01.10.2019.

 

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora 205-29471-42