KRAKOV/6 DANA-3 NOĆENJA/NOVA GODINA 2020

polaZAK: 29.12.2019

29.12.2019 – 03.01.2020

Krakov je čak 500 godina bio prestonicaPoljske, a danas je jedanodnajvećihgradova u Poljskoj. To je grad kojiodišeenergijom, mladošću i jedan je odnajvećihuniverzitetskihcentara u Evropi. Nalazi se naobalamarekeVisle. Krakov, kao i uopšteovajdeoPoljske, smatra se srcemcelezemljezatoštoobilujebogatimkulturno-istorijskimnasleđem.Netaknut u IISvetskomratu, starideogradaprepuncrkvi i muzeja, sadominantnimkraljevskimdvorcemVavelompodsećanaslavnedaneviševekovnogsedištapoljskihkraljeva. Krakov je prvi grad u svetučiji je istorijskicentarstavljenna UNESCO – vu listusvetskebaštine.Osimmnogihmesta u samomgradukojetrebaposetiti, nedaleko se nalazi i rudnik soli Velička, kao i ozloglašenikoncentracionilogor Auschwitz.

Bilozbogbrojnihlegendikoje se vezujuzaovaj grad ilizbognjegovogšarma i lepote, tekKrakov s pravomnazivajumagičnimgradomstarogkontinenta.

Dakle, spakujtevašekofere, jer vas ovajšarmantni grad očekuje!

PROGRAM PUTOVANJA:

 1. Dan 29.12.2019NIŠ/BEOGRAD/NOVI SAD

Polazakautobusaiz Niša –  parking kod Tempa u 13:00h,vožnja doBeogradai polazak sadogovorenogmesta u 17.00h (3 dana pre puta proverititačnovremei mestopolaska). Vožnja do NovogSada,odakle je planiranpolazak u 18.10h (mestopolaskazavisiodbrojaputnika i bićenaknadnosaopšteno). VožnjaprekoMađarske i Slovačkesausputnimpauzamaradiodmora.

 1. Dan 30.12.2019KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnimsatima. Po dolaskuodlazaknapanoramskorazgledanjegradapesice(bez ulaznica u crkve i dvorce): DvoracVavel (Wawel), KatedralaSv. Stanislava i Vaclava i kraljevskidvoraciz XIV veka. ŠetnjaGlavnimtrgom (jednimodnajvećihsrednjevekovnihtrgova u Evropi i jednaodnajlepšihurbanističkihcelinauopšte), gde se nalazispomenikAdamuMickjevicu- poznatompoljskompesniku i gotičkaCrkvaSv. Marije, Florianskaulica. Smeštaj u hotel u popodnevnimčasovima.Slobodnovremezaindividualneaktivnosti, predlažemoposetuGaleriaKrakowska (jedanodnajboljihšopingcentara u Poljskoj). Noćenje.

 1. Dan 31.12.2019 KRAKOV-VELIČKA

Doručak.Fakultativno:posetarudniku soli Velička. Da li steznali da se ispodtlaPoljskekriječitavopodzemnocarstvood soli? Upoznajtetajanstvenedubinerudnika soli Veličke –neobičanpodzemnislanigrad,čudesansvetslanihjezera, pećina, prostorija i hodnika, kapelai jošmnogačudesakojesustvaralegeneracijerudarazaposlene u najstarijemrudniku soli u Evropi.Posebnoputovanjekrozrudnikpočinjena 64 m a završava se na135 m ispodnivoazemljeuzmnogobrojneatrakcijepoputslušanjaŠopenovemuzike, scenskihefekata,  idrugihiznenađenjakoječekajusamona Vas.Povratak u Krakov.Slobodnovreme.PripremazaproslavuNoveGodine.Fakultativno:odlazaknaproslavu u nekiodKrakovskihklubova. SREĆNA NOVA GODINA !Noćenje. 

 1. Dan 01.01.2020KRAKOV

Doručak.Slobodnovremezaodmorod lude novogodišnjenoći, istraživanjeKrakova u sopstvenojrežiji. Predlažemo obilazak Kažimierža – istorijske jevrejske čevtrti koju karakteriše posebna atmosfera – popločane ulice, jevrejska arhitektura, sinagoge, galerije, jevrejski restorani, lokalne pivnice i predstavlja mešavinu istorijskog i savremenog, četvrti u kojoj možete istovremeno osetiti autentični duhjednog naroda i vremenai pravi boemski duh Krakova.Noćenje.

 1. Dan 02.01.2020KRAKOV-AUŠVIC BIRKENAU

Doručak.Napuštanjehotela.Slobodan danzaindividualnarazgledanjailifakultativno: odlazak do Aušvica -Birkenau iobilazakjednog od najznačajnijih i najtragičnijih simbolasvetskeistorije, kojipredstavljanajveći i najozloglašenijilogornacističkeNemačke (današnjispomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a), mestonajvećegmasovnogubistva u istorijičovečanstvakojenosiožiljaktamnestraneljudskogbića. Najsnažniji,najupečatljivijiijedinsvenidoživljajkojibudimešavinunajrazličitijihosećanjaodkojihćeteistovremenobiti i iznenađeniiproduhovljeni i zbogčegaćete i drugimapreporučitiobilazakovognesvakidašnjegmemorijalnogkompleksa.Jedinstvenaistorijskapričakoju  jenemogućeprepričati, pođitesanama,čujte i doživite !Povratak u Krakov.Slobodnovreme.Oko 18.00h je predvidjenpolazaksadogovorenogmestaza Beograd. NoćnavožnjakrozSlovačku i MađarskupremaNovomSadu,Beogradu i Nišu, sakraćimusputnimzadržavanjimaradiodmora .

 1. Dan 03.01.2020NOVI SAD/BEOGRAD/NIš

Dolazak u Novi Sad / Beograd/ Nis u ranimjutarnjimčasovima. (Krajusluga)

 

cena aranžmana: 119 eur

Cene su izražene u eurima po osobi
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

– 3 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu*/hostelu*u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
– obilaske prema programu (Krakov)
– usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– individualne troškove
– medjunarodno putno osiguranje ( 1 eur dnevno  )

– ulaznice i fakultativneizlete

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

-Aušvic i Birkenau – 25€

– Rudnik soli Velička-35€

 

Cenefakultativnihizletapodložnesupromenama (minimum zarealizaciju je 25 putnika).Organizatorputovanjazadržavapravokorigovanjacena u slučajunedovoljnogbrojaputnika, kojeputnicinisu u obavezi da prihvate.

POPUSTI I DOPLATE:
– doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana

-doplata za polazak iz Niša – 15 eur po osobi

NAČIN PLAĆANJA:
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak na tri mesečne rate čekovima građana uz uvećanje od 3%

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštajćebiti u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

HOTEL IBIS BUDGET KRAKOW BRONOWICE * www.ibisbudget.com 

HOSTEL KRAKOWIAK http://www.ach.krakow.pl/krakowiak,eng

Svakiobjekatizoveponudeimarestoran, recepciju,parking, wifi internet a svaka soba imatuš/wc/tv. Tačnoimehotelabićenaknadnosaopšteno.

 

UPOZORENJE:

Mole se putnici da voderačuna o svojimputnimispravama,novcu i stvarima u tokutrajanjaaranžmana

NAPOMENE VEZANE ZA  SMEŠTAJ-HOTEL:

 • U smeštajneobjekte se ulaziprvogdanaboravka od 15:00 časova (postojimogućnostranijegulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel imarestoran. Svaka soba imatuš/WC. Smeštajiz ove ponuderegistrovan je, pregledan i standardizovanodstraneNacionalneturističkeasocijacijezemlje u kojoj se nalazi. Opisdestinacija i smeštajadostupan je u agencijiili na web-straniciaquatravel.rs
 • Opisismeštajnihobjekatasuinformativnogkaraktera. Zaeventualnaodstupanja i kvalitetusluge u okvirusmeštajnihobjekata, organizatorputovanja ne snosiodgovornost, jer to isključivozavisiodsmeštajnihobjekata
 • Objašnjenje: kontinentalnišvedskisto – manjiizbornamirnica. Uglavnom je zastupljenainternacionalnakuhinja
 • U pojedinimsmeštajnimobjektimatreći i četvrtiležajmogubitipomoćni. Dimenzija i izlgedpomoćnogležajazaviseodsmeštajnihobjekata, možebitisofa na razvlačenje, ali je uglavnomkaoklasičankrevet
 • Organizatorputovanjanemože da utiče na razmeštajposobama, jer to isključivozavisiodrecepcijesmeštajnogobjekta
 • Nekioddopunskihsadržajasmeštajnihobjekta su dostupniuzdoplatu. Postojimogućnostodstupanja i promenaokodostupnostinekihsadržaja, jerisključivozaviseodsmeštajnihobjekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klimauređaj…)

NAPOMENA:

 • Proveriti 3 dana pre putovanjatačnovreme i mestopolaskaautobusa

Dužinatrajanjaslobodnogvremenazaindividualneaktivnostitokomprogramaputovanjazavisiodobjektivnihokolnosti (npr. dužinetrajanjaobilazaka,  terminapolazaka…)

 • Zasveinformacije date usmenimilielektronskimputemagencija ne snosiodgovornost. Validan je samopisani program putovanjaistaknut u prostorijamaagencije
 • Organizatorputovanjazadržavapravopromeneprogramaputovanjauslednepredviđenihobjektivnihokolnosti (npr. gužvanagranicama, gužva u saobraćaju, zatvaranjenekogodlokalitetapredviđenogza

obilazak…)

 • Potpisnikugovora o putovanjuilipredstavnicigrupeputnikaobaveznisu da sveputnikeupoznajusaugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanja i Opštimuslovimaputovanjaorganizatoraputovanja
 • Preporuka je da se raspitate o aranžmanuminimum 4 – 8 nedeljaunapred
 • Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditeljaukoliko jedan ili oba roditeljaneputujusanjima
 • Svavremena u programimaputovanja su data polokalnomvremenuzemlje u kojoj se boravi
 • Putnicikojiposedujuinostranipasošdužni su sami da se informišukodnadležnogkonzulata o uslovimakojivažezaodredišnuilitranzitnuzemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i urednoobezbedepotrebneuslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnicisanovimcrvenimpasošima, informišu o uslovimaulaska u zemljeEvropskeunije (potrebnanovčanasredstvazaboravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- straniciDelegacijeEvropskeunije u Srbijieuropa.rsili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputuju. Agencijanesnosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaz na teritorijuEvropskeunije

Aranžman je rađen na baziodminimum 55 prijavljenihputnika i uslednedovoljnogbrojaputnikaorganizatorputovanjaima pravo otkazaputovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Program putovanjaKrakov , Nova godina 2020- 6 dana autobus Cenovnik br. 1, od 21.09.2019. godine.

Uzovaj program važeOpštiusloviputovanjaturističkeagencije AQUA BGD TRAVEL

Organizatorputovanja je T.A. AQUA BGD TRAVEL Čumićeva bb lok 138Beograd

Licenca OTP broj 93/2013.Od 06.12.2013.

Tekući račun Komercijalna banka 205-250738-12

Ovlašćeni subagent TA Acapuclo PIB105243088