ISTANBUL

5 DANA- 2 NOĆENJAJESEN2019

POLASCI. 08.11.2019

Dozvolite da Vas upoznamosabogatomistorijskomikulturnombaštinomcarskoggradakoji se prostirenadvakontinenta. Grad kojispajaEvropusaAzijomiIstoksaZapadom. Grad u komesu “stolovali” brojnihrišćanskicareviisultani…

Otkrijte skrivene čari Istanbula, grada izuzetne lepote. Ovde ćete pronaći tragove nekadašnjeg moćnog carstva, koji se i danas osećaju kroz stara zdanja džamija. Mirise bazara, muzeje i arhitekturu koja oduzima dah…

Tokom vekova, mnoge kulture su dale svoj pečat ovom cenjenom komadu zemlje. Danas teuticajemožeteiskusitiizprveruke, istražujućiistanbulskemahale. OdsvetihmestaSultanahmetaievropskeelegancijeBeiogluaiz 19. veka, do visoke mode Nisantasija. PrekoživahnogkafićkogdruštvaKadıkoisve do fudbalskihulicaBešiktaša. Lako je razumetizaštoputnicikažu da Istanbul nijesamojedan grad, većmnogogradovaunutarjednog.

Ako ste mislili da čarobni ćilimi postoje samo u crtaćima, razmislite ponovo. Egzotični, ručno rađeni i visokokvalitetni tekstil možete naći i na Velikom bazaru. Posetioci se mogu zaustaviti da uživaju u predstavi ‘letećih tepiha’ na nekom od 4.000+ štandova, pre nego što  kupe jedan kao suvenir. Strateški smešten između istoka i zapada, Mediteranskog i Crnog mora, Istanbul je oduvek bio jedno od najaktivnijih stecišta trgovine. Živo obojeni začini smešteni su na jednom od najposećenijih pijaca u Istanbulu – Bazaru začina. Tu možete kupiti raznovrsne začine iz celog sveta, sušeno bilje, med, orašaste plodove, suvo voće i slično. Broj štandova se svake godine povećava, na oduševljenje mnogobrojnih turista i lokalaca. Bazar začina jedno je od najvećih i najpoznatijih gradskih pijaca, dok je drugi po redu Grand Bazaar. Takođe, ovaj bazar je poznat i kao egipatska pijaca. Osim bazara, Istanbul je mesto mnogobrojnih znamenitosti.

PROGRAM PUTOVANJA:

 

 1. DAN BEOGRAD/NOVI SAD

 

Polazak iz Beograda sa turističkog terminala Lasta na autoputu Beograd – Niš u 17.00h. Vožnja kroz Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku.

 

 1. DAN ISTANBUL

 

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima.Smeštaj u hotel.Slobodno vreme za shopping u Kapali caršiji (Bazar sa 3000 radnji).Kapala ili kako se još naziva Veliki Bazar, jeste omiljeno mesto turista širom sveta i to sa dobrim razlogom. Ovo je jedna od najstarijih i najvećih natkrivenih pijaca na svetu, koja datira još iz 15.veka. Sa više od 4000 prodavnica, Veliki Bazar je redovno posećen od strane turista i građana. Mogućnost večernjeg odlaska u autentični turski nargila bar.Noćenje.

 

 1. DAN ISTANBUL – TURSKO VEČE

 

Doručak. Nakon doručka polazak na fakultativno razgledanje Istanbula sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku.

Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije ( Agia Sofia, nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije a sada muzeja starog skoro 1500 godina), Topkapi palate ( velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika), Rimskog Hipodroma (ogromnog platoa gde su se za vreme starog Rima održavale trke dvokolica).Odlazaknaegipatski bazar ikupovinazačinasaIstoka. Slobodno vreme.Mogućnost odlaska na tursko veče (nezaboravan show sa plesačicama, folklornim ansamblima, bacačima noževa koji uključuje i večeru).Noćenje.

 

 1. DAN ISTANBUL – KRSTARENJE BOSFOROM – VASELJENSKA PATRIJARŠIJA

 

Doručak.Nakon doručka, pakovanje stvari i polazak na fakultativni izlet: Krstarenje Bosforom (obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku, obilazak Vaseljenske -Carigradske Patrijaršije i zidina, poseta Taksimu ( najveći trg u Istanbulu) i ulici Istiklal(shopping ulica) ili slobodno vreme.Pre polaska organizovana poseta tržnom centru Historia.Polazak u Beograd u večernjim časovima.Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

 

 1. DANBEOGRAD

 

Dolazak u Beograd na turistički terminal u podnevnim časovima. (Kraj usluge)

CENA ARANŽMANA:89eur

Cene su izražene u eurima po osobi
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

– 3 noćenja sa doručkom u Istanbulu u hotelu*u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
– obilaske prema programu (Istanbul)
– usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– individualne troškove
– medjunarodno putno osiguranje

– ulazniceifakultativneizlete

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

-KrstarenjeBosforomsaposetomcarigradskojPatrijaršiji- 20 eur

-Razgledanjegradasalokalnimvodičemiulaznicamapoprogramu- 45 eur

-Dolmabahčepalata -30 eur

-Turskoveče- 30 eur

Cenefakultativnihizletapodložnesupromenama (minimum zarealizaciju je 25 putnika). Organizatorputovanjazadržavapravokorigovanjacena u slučajunedovoljnogbrojaputnika, kojeputnicinisu u obavezi da prihvate.

 

POPUSTI I DOPLATE:
– doplataza 1/1 sobu je 60% odcenearanžman

– POPUST ZA POLAZAK IZ NIŠA – 5 EUR

 

NAČIN PLAĆANJA:
– 30% prilikomrezervacije, a ostatakod 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
– 30% prilikomrezervacije, a ostatakna tri mesečne ratečekovimagrađanauzuvećanje od 3%

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštajćebiti u nekomodnavedenihhotelailisličnom:

HOTEL BOSNA* http://bosnahotel.com/

Svakiobjekatizoveponudeimarestoran, recepciju,parking, wifi internet a svaka soba imatuš/wc/tv. Tačnoimehotelabićenaknadnosaopšteno.

 

UPOZORENJE:

Mole se putnici da voderačuna o svojimputnimispravama,novcu i stvarima u tokutrajanjaaranžman

 

NAPOMENE VEZANE ZA  SMEŠTAJ-HOTEL:

 • U smeštajneobjekte se ulaziprvog dana boravka od 15:00 časova (postojimogućnostranijegulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel imarestoran. Svaka soba imatuš/WC. Smeštajiz ove ponuderegistrovan je, pregledan i standardizovanodstraneNacionalneturističkeasocijacijezemlje u kojoj se nalazi. Opisdestinacija i smeštajadostupan je u agencijiili na web-straniciaquatravel.rs
 • Opisismeštajnihobjekatasuinformativnogkaraktera. Zaeventualnaodstupanjaikvalitetusluge u okvirusmeštajnihobjekata, organizatorputovanja ne snosiodgovornost, jer to isključivozavisiodsmeštajnihobjekata
 • Objašnjenje: kontinentalnišvedskisto – manjiizbornamirnica. Uglavnom je zastupljenainternacionalnakuhinja
 • U pojedinimsmeštajnimobjektimatreći i četvrtiležajmogubitipomoćni. Dimenzija i izlgedpomoćnogležajazaviseodsmeštajnihobjekata, možebitisofa na razvlačenje, ali je uglavnomkaoklasičankrevet
 • Organizatorputovanjanemože da utiče na razmeštajposobama, jer to isključivozavisiodrecepcijesmeštajnogobjekta
 • Nekioddopunskihsadržajasmeštajnihobjekta su dostupniuzdoplatu. Postojimogućnostodstupanja i promenaokodostupnostinekihsadržaja, jerisključivozaviseodsmeštajnihobjekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klimauređaj…)

 

NAPOMENA:

 • Proveriti 3 dana pre putovanjatačnovremeimestopolaskaautobusa

Dužinatrajanjaslobodnogvremenazaindividualneaktivnostitokomprogramaputovanjazavisiodobjektivnihokolnosti (npr. dužinetrajanjaobilazaka,  terminapolazaka…)

 • Zasveinformacije date usmenimilielektronskimputemagencija ne snosiodgovornost. Validan je samopisani program putovanjaistaknut u prostorijamaagencije
 • Organizatorputovanjazadržavapravopromeneprogramaputovanjauslednepredviđenihobjektivnihokolnosti (npr. gužvanagranicama, gužva u saobraćaju, zatvaranjenekogodlokalitetapredviđenogza

obilazak…)

 • Potpisnikugovora o putovanjuilipredstavnicigrupeputnikaobaveznisu da sveputnikeupoznajusaugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanjaiOpštimuslovimaputovanjaorganizatoraputovanja
 • Preporuka je da se raspitate o aranžmanuminimum 4 – 8 nedeljaunapred
 • Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditeljaukoliko jedan ili oba roditeljaneputujusanjima
 • Svavremena u programimaputovanja su data polokalnomvremenuzemlje u kojoj se boravi
 • Putnicikojiposedujuinostranipasošdužni su sami da se informišukodnadležnogkonzulata o uslovimakojivažezaodredišnuilitranzitnuzemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i urednoobezbedepotrebneuslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnicisanovimcrvenimpasošima, informišu o uslovimaulaska u zemljeEvropskeunije (potrebnanovčanasredstvazaboravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- straniciDelegacijeEvropskeunije u Srbijieuropa.rsili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputuju. Agencijanesnosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaz na teritorijuEvropskeunije

Aranžman je rađen na baziodminimum 55 prijavljenihputnika i uslednedovoljnogbrojaputnikaorganizatorputovanjaima pravo otkazaputovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Program putovanjaIstanbul ,Jesen 2019-5 dana autobus Cenovnik br. 1, od 01.08.2019. godine.

Uzovaj program važeOpštiusloviputovanjaturističkeagencije AQUA BGD TRAVEL

Organizatorputovanja je T.A. AQUA BGD TRAVEL Čumićeva bb lok 138Beograd

Licenca OTP broj 93/2013. Od 06.12.2013.

TekućiračunKomercijalnabanka 205-250738-12

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088