8 dana – paket aranžman (smeštaj + prevoz)

Premijerni polazak

Destinacija Polazak Cena
Olympic Beach 26. maj 59€
Paralia 59€
Platamon 59€
Nei Pori 69€
Leptokaria 69€
Krf 28. maj 59€
Vrachos 59€
Parga 69€
Sivota 69€
Longos   69€
Lefkada 69€
Polihrono 65€
Dionisos 65€
Ostrvo Evia – Pefki 30. maj 65€
Velika 55€
Kokkino Nero 55€

Crveni polazak

Destinacija Polazak Cena
Olympic Beach 02. jun 75€
Paralia 75€
Platamon 75€
Nei Pori 85€
Leptokarija 85€
Krf 04. jun 75€
Vrachos 75€
Parga 75€
Sivota 85€
Lefkada 85€
Polihrono 79€
Dionisos 79€
 Longos 85€
Ostrvo Evia – Pefki 06. jun 79€
Ostrvo Evia – Edipsos 75€
Kokkino Nero 79€
Velika 69€

Ni stotka

Destinacija Polazak Cena
Olympic Beach 09. jun 89€
Paralia 89€
Platamon 89€
Nei Pori 99€
Leptokaria 99€
Krf 11. jun 89€
Vrachos 89€
Parga 99€
Sivota 99€
Lefkada 99€
Polihrono 95€
Dionisos 95€
Longos 99€
Ostrvo Evia – Pefki 13. jun 89€
Ostrvo Evia – Edipsos 89€
Kokkino Nero 85€
Velika 85€

Finalni polazak

Destinacija Polazak Cena
Paralia 14. septembar 89€
Platamon 89€
Nei Pori 99€
Leptokarija 99€
Krf 16. septembar 75€
Vrachos 75€
Parga 99€
Sivota 85€
Lefkada 85€
 Polihrono 79€
 Longos 85€
Dionisos 79€
Ostrvo Evia – Pefki 18. septembar 89€
Ostrvo Evia – Edipsos 89€
Kokkino Nero 69€
Velika 69€

Cene u tabelama su po osobi, izražene u evrima u navedenom mestu smeštaja.
Ne postoji dodatni dodatak u dinarima.

ARANŽMAN OBUHVATA:
 • Prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusom(AC/TV)
 • smeštaj 7 noćenja /najam studija /apartmana,
 • prevoz trajektom (Krf, Evia)
 • transfer vodič
 • troškovi organizacije puta.

ARANŽMAN NE OBUHVATA

 • međunarodno grupno putno zdravstveno osiguranje
 • individualni i ekstra troškovi.

Svi aranžmani, osim onih za koje je posebno naznačen način plaćanja podležu sledećim uslovima:

 • Plaćanje je isključivo dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • Prilikom rezervacije najmanje se uplaćuje 30% od aranžmana, a ostatak najkasnije 14 dana pre polaska na put.
 • U našim prostorijama postoji mogućnost plaćanja u ratama do polaska u gotovini, karticama banaka (Visa, Master, Maestro, Dina), kao i kreditnom karticom banke Intesa do 6 mesečnih rata.
 • Aranžman je moguće platiti čekovima građana na više mesečnih rata (1 rata: 30%, preostali deo se uvećava za 10% i deli na jednake mesečne rate). Čekovi se deponuju prilikom rezervacije.
 • U slučaju velikih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Pisani program

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Rezervacija

Usmena rezervacija važi tri dana od dana prijave, a nakon toga ukoliko se ne uplati prijavna akontacija, rezervacija se poništava.

Promena cene

Agencija zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično (minimum za realizaciju aranžmana je 35 prijavljenih putnika), izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.

First i Last minute

Organizator zadržava pravo da putem FIRST ili LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku, nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Napomena za vizni režim

 • Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Putne isprave
  Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.

Opšti uslovi

Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Halo Tours, licenca br. OTP 66/2010 izdata 02.02.2010, a usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Halo Tours smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije. Minimum za realizaciju aranžmana je 35 prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih agencija ima pravo otkaza aranžmana do 5 dana pre polaska.

Tokom trajanja aranžmana

Garancija

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000€ kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0064/2016 od 25.01.2016.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA”, Beograd ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, +381 11 3228 686, +381 11 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: [email protected], polisa broj: 300050632 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

Predstavnik na destinaciji

Broj telefona predstavnika na destinaciji biće dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

Kategorija hotela

Hotel je kategorisan prema lokalnim kriterijumima zemlje koja se posećuje.

Panoramsko razgledanje

U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Putnici moraju uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Vredne stvari

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Promena programa

Agencija zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak i dr.).

Fakultativni izleti

Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 25 prijavljenih učesnika. (U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika izleti bi mogli da se izvedu uz korigovanje cene).

 • Moderni turistički autobusi ( AC/TV ), ili mini bus.

  Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju želju da odaberu sedište, podnose zahtev  i uplaćuju dodatnih 1000 din po sedištu. prilikom prijave za aranžman.

  Datum polaska: naznačen je u tabeli.

  •  Cenovnik konektivnog transfera*

  Vreme i mesto polaska:

  •  Infomacije o polacima

  *Konektivni transfer odnosi se na polaske van Beograda, koji nisu usputni autobusu na putu ka destinaciji.

Uz ovaj pogram važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Halo Tours OTP 180/2020 (A40) izdata 01.02.2020.

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora  160-257726-85