POLJSKA NOVA GODINA

Home/NOVA GODINA/POLJSKA NOVA GODINA

Krakov – Nova Godina

KRAKOV/6 DANA-3 NOĆENJA/NOVA GODINA 2020

polaZAK: 29.12.2019

29.12.2019 – 03.01.2020

Krakov je čak 500 godina bio prestonicaPoljske, a danas je jedanodnajvećihgradova u Poljskoj. To je grad kojiodišeenergijom, mladošću i jedan je odnajvećihuniverzitetskihcentara u Evropi. Nalazi se naobalamarekeVisle. Krakov, kao i uopšteovajdeoPoljske, smatra se srcemcelezemljezatoštoobilujebogatimkulturno-istorijskimnasleđem.Netaknut u IISvetskomratu, starideogradaprepuncrkvi i muzeja, sadominantnimkraljevskimdvorcemVavelompodsećanaslavnedaneviševekovnogsedištapoljskihkraljeva. Krakov je prvi grad u svetučiji je istorijskicentarstavljenna UNESCO – vu listusvetskebaštine.Osimmnogihmesta u samomgradukojetrebaposetiti, nedaleko se nalazi i rudnik soli Velička, kao i ozloglašenikoncentracionilogor Auschwitz.

Bilozbogbrojnihlegendikoje se vezujuzaovaj grad ilizbognjegovogšarma i lepote, tekKrakov s pravomnazivajumagičnimgradomstarogkontinenta.

Dakle, spakujtevašekofere, jer vas ovajšarmantni grad očekuje!

PROGRAM PUTOVANJA:

 1. Dan 29.12.2019NIŠ/BEOGRAD/NOVI SAD

Polazakautobusaiz Niša –  parking kod Tempa u 13:00h,vožnja doBeogradai polazak sadogovorenogmesta u 17.00h (3 dana pre puta proverititačnovremei mestopolaska). Vožnja do NovogSada,odakle je planiranpolazak u 18.10h (mestopolaskazavisiodbrojaputnika i bićenaknadnosaopšteno). VožnjaprekoMađarske i Slovačkesausputnimpauzamaradiodmora.

 1. Dan 30.12.2019KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnimsatima. Po dolaskuodlazaknapanoramskorazgledanjegradapesice(bez ulaznica u crkve i dvorce): DvoracVavel (Wawel), KatedralaSv. Stanislava i Vaclava i kraljevskidvoraciz XIV veka. ŠetnjaGlavnimtrgom (jednimodnajvećihsrednjevekovnihtrgova u Evropi i jednaodnajlepšihurbanističkihcelinauopšte), gde se nalazispomenikAdamuMickjevicu- poznatompoljskompesniku i gotičkaCrkvaSv. Marije, Florianskaulica. Smeštaj u hotel u popodnevnimčasovima.Slobodnovremezaindividualneaktivnosti, predlažemoposetuGaleriaKrakowska (jedanodnajboljihšopingcentara u Poljskoj). Noćenje.

 1. Dan 31.12.2019 KRAKOV-VELIČKA

Doručak.Fakultativno:posetarudniku soli Velička. Da li steznali da se ispodtlaPoljskekriječitavopodzemnocarstvood soli? Upoznajtetajanstvenedubinerudnika soli Veličke –neobičanpodzemnislanigrad,čudesansvetslanihjezera, pećina, prostorija i hodnika, kapelai jošmnogačudesakojesustvaralegeneracijerudarazaposlene u najstarijemrudniku soli u Evropi.Posebnoputovanjekrozrudnikpočinjena 64 m a završava se na135 m ispodnivoazemljeuzmnogobrojneatrakcijepoputslušanjaŠopenovemuzike, scenskihefekata,  idrugihiznenađenjakoječekajusamona Vas.Povratak u Krakov.Slobodnovreme.PripremazaproslavuNoveGodine.Fakultativno:odlazaknaproslavu u nekiodKrakovskihklubova. SREĆNA NOVA GODINA !Noćenje. 

 1. Dan 01.01.2020KRAKOV

Doručak.Slobodnovremezaodmorod lude novogodišnjenoći, istraživanjeKrakova u sopstvenojrežiji. Predlažemo obilazak Kažimierža – istorijske jevrejske čevtrti koju karakteriše posebna atmosfera – popločane ulice, jevrejska arhitektura, sinagoge, galerije, jevrejski restorani, lokalne pivnice i predstavlja mešavinu istorijskog i savremenog, četvrti u kojoj možete istovremeno osetiti autentični duhjednog naroda i vremenai pravi boemski duh Krakova.Noćenje.

 1. Dan 02.01.2020KRAKOV-AUŠVIC BIRKENAU

Doručak.Napuštanjehotela.Slobodan danzaindividualnarazgledanjailifakultativno: odlazak do Aušvica -Birkenau iobilazakjednog od najznačajnijih i najtragičnijih simbolasvetskeistorije, kojipredstavljanajveći i najozloglašenijilogornacističkeNemačke (današnjispomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a), mestonajvećegmasovnogubistva u istorijičovečanstvakojenosiožiljaktamnestraneljudskogbića. Najsnažniji,najupečatljivijiijedinsvenidoživljajkojibudimešavinunajrazličitijihosećanjaodkojihćeteistovremenobiti i iznenađeniiproduhovljeni i zbogčegaćete i drugimapreporučitiobilazakovognesvakidašnjegmemorijalnogkompleksa.Jedinstvenaistorijskapričakoju  jenemogućeprepričati, pođitesanama,čujte i doživite !Povratak u Krakov.Slobodnovreme.Oko 18.00h je predvidjenpolazaksadogovorenogmestaza Beograd. NoćnavožnjakrozSlovačku i MađarskupremaNovomSadu,Beogradu i Nišu, sakraćimusputnimzadržavanjimaradiodmora .

 1. Dan 03.01.2020NOVI SAD/BEOGRAD/NIš

Dolazak u Novi Sad / Beograd/ Nis u ranimjutarnjimčasovima. (Krajusluga)

 

cena aranžmana: 119 eur

Cene su izražene u eurima po osobi
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

– 3 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu*/hostelu*u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
– obilaske prema programu (Krakov)
– usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– individualne troškove
– medjunarodno putno osiguranje ( 1 eur dnevno  )

– ulaznice i fakultativneizlete

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

-Aušvic i Birkenau – 25€

– Rudnik soli Velička-35€

 

Cenefakultativnihizletapodložnesupromenama (minimum zarealizaciju je 25 putnika).Organizatorputovanjazadržavapravokorigovanjacena u slučajunedovoljnogbrojaputnika, kojeputnicinisu u obavezi da prihvate.

POPUSTI I DOPLATE:
– doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana

-doplata za polazak iz Niša – 15 eur po osobi

NAČIN PLAĆANJA:
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak na tri mesečne rate čekovima građana uz uvećanje od 3%

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštajćebiti u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

HOTEL IBIS BUDGET KRAKOW BRONOWICE * www.ibisbudget.com 

HOSTEL KRAKOWIAK http://www.ach.krakow.pl/krakowiak,eng

Svakiobjekatizoveponudeimarestoran, recepciju,parking, wifi internet a svaka soba imatuš/wc/tv. Tačnoimehotelabićenaknadnosaopšteno.

 

UPOZORENJE:

Mole se putnici da voderačuna o svojimputnimispravama,novcu i stvarima u tokutrajanjaaranžmana

NAPOMENE VEZANE ZA  SMEŠTAJ-HOTEL:

 • U smeštajneobjekte se ulaziprvogdanaboravka od 15:00 časova (postojimogućnostranijegulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel imarestoran. Svaka soba imatuš/WC. Smeštajiz ove ponuderegistrovan je, pregledan i standardizovanodstraneNacionalneturističkeasocijacijezemlje u kojoj se nalazi. Opisdestinacija i smeštajadostupan je u agencijiili na web-straniciaquatravel.rs
 • Opisismeštajnihobjekatasuinformativnogkaraktera. Zaeventualnaodstupanja i kvalitetusluge u okvirusmeštajnihobjekata, organizatorputovanja ne snosiodgovornost, jer to isključivozavisiodsmeštajnihobjekata
 • Objašnjenje: kontinentalnišvedskisto – manjiizbornamirnica. Uglavnom je zastupljenainternacionalnakuhinja
 • U pojedinimsmeštajnimobjektimatreći i četvrtiležajmogubitipomoćni. Dimenzija i izlgedpomoćnogležajazaviseodsmeštajnihobjekata, možebitisofa na razvlačenje, ali je uglavnomkaoklasičankrevet
 • Organizatorputovanjanemože da utiče na razmeštajposobama, jer to isključivozavisiodrecepcijesmeštajnogobjekta
 • Nekioddopunskihsadržajasmeštajnihobjekta su dostupniuzdoplatu. Postojimogućnostodstupanja i promenaokodostupnostinekihsadržaja, jerisključivozaviseodsmeštajnihobjekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klimauređaj…)

NAPOMENA:

 • Proveriti 3 dana pre putovanjatačnovreme i mestopolaskaautobusa

Dužinatrajanjaslobodnogvremenazaindividualneaktivnostitokomprogramaputovanjazavisiodobjektivnihokolnosti (npr. dužinetrajanjaobilazaka,  terminapolazaka…)

 • Zasveinformacije date usmenimilielektronskimputemagencija ne snosiodgovornost. Validan je samopisani program putovanjaistaknut u prostorijamaagencije
 • Organizatorputovanjazadržavapravopromeneprogramaputovanjauslednepredviđenihobjektivnihokolnosti (npr. gužvanagranicama, gužva u saobraćaju, zatvaranjenekogodlokalitetapredviđenogza

obilazak…)

 • Potpisnikugovora o putovanjuilipredstavnicigrupeputnikaobaveznisu da sveputnikeupoznajusaugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanja i Opštimuslovimaputovanjaorganizatoraputovanja
 • Preporuka je da se raspitate o aranžmanuminimum 4 – 8 nedeljaunapred
 • Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditeljaukoliko jedan ili oba roditeljaneputujusanjima
 • Svavremena u programimaputovanja su data polokalnomvremenuzemlje u kojoj se boravi
 • Putnicikojiposedujuinostranipasošdužni su sami da se informišukodnadležnogkonzulata o uslovimakojivažezaodredišnuilitranzitnuzemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i urednoobezbedepotrebneuslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnicisanovimcrvenimpasošima, informišu o uslovimaulaska u zemljeEvropskeunije (potrebnanovčanasredstvazaboravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- straniciDelegacijeEvropskeunije u Srbijieuropa.rsili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputuju. Agencijanesnosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaz na teritorijuEvropskeunije

Aranžman je rađen na baziodminimum 55 prijavljenihputnika i uslednedovoljnogbrojaputnikaorganizatorputovanjaima pravo otkazaputovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Program putovanjaKrakov , Nova godina 2020- 6 dana autobus Cenovnik br. 1, od 21.09.2019. godine.

Uzovaj program važeOpštiusloviputovanjaturističkeagencije AQUA BGD TRAVEL

Organizatorputovanja je T.A. AQUA BGD TRAVEL Čumićeva bb lok 138Beograd

Licenca OTP broj 93/2013.Od 06.12.2013.

Tekući račun Komercijalna banka 205-250738-12

Ovlašćeni subagent TA Acapuclo PIB105243088

Vroclav – Nova godina

VROCLAV/5 DANA-2 NOĆENJA/NOVA GODINA 2020

polaZAK: 30.12.2019

30.12.-03.01.2020

  Vroclav je grad koji je smeštennareciOdri i nanjenečetiripritoke, pa gazbog toga kao

izbogmostovakojihima vise od 100 zovu “VenecijaPoljske”. Pre rata brojmostova je bio još

veći, testeovdemogli 303 puta da pređetereku, a svakiodnjih je bio drugačiji. Šetajući gradomnailazimonaskulpturepatuljakazbogkojihovaj grad zovu “Svetpatuljaka”. Ima ih prekotristaI nalaze se nanajpoznatijimmestima u gradu. Jednaodatrakcijazaturisteje iJapanskivrt – mestoprelepihvodopada, uskihmostići i orijentalnihnžbunova. Vroclav je jedanraznoliki grad, gdemožetesrestivelikibrojstudenata, posetitimnogobrojnepivnice i klubovekojiimajuvrlopristupačnecene i osetitivelikukoličinupozitivneenergije.

PROGRAM PUTOVANJA:

 1. Dan 30.12.2019 BEOGRAD/NOVI SAD

PolazakautobusaizBeogradasadogovorenogmestau 16.00h (3 dana pre puta proverititačnovremei mestopolaska). Vožnja do NovogSada,odakle je planiranpolazak u 17.10h (mestopolaskazavisiodbrojaputnika i bićenaknadnosaopšteno). VožnjaprekoMađarske,Slovačkei Češke sausputnimpauzamaradiodmora.

 1. Dan 31.12.2019VROCLAV

Dolazak u Vroclav u prepodnevnimsatima. Po dolaskuodlazaknapanoramskorazgledanjegradapešice(bez ulaznica u lokalitete): StoletnahalaNaroda (Stulecia)samagičnomfontanom i Japanskimvrtom, prelepoostrvoTumskisastarimkatedralama i mostovimakojepredstavljajupočetakrazvojagradaVroclava, HalaTargova, Narodnimuzej, Novi Trg. Šetnja se nastavlja u pravcuGlavnoggradskogtrga(jedanodnajvećihsrednjevekovnihtrgova u Evropi i jedanodnajlepšihurbanističkihcelinauopšte), gde se nalazikatedralaSv. Elizabete, starai nova gradskakuća,patuljcilociranipored turističkihznamenitosti, Slanitrgsacvetnompijacom, fontana, jedna od najstarijihpivnica u gradu, kao i brojniugostiiteljskiobjektisadomaćomkuhinjom i neobicnimgalerijamasuvenirapoputgalerijeJatki…Smeštaj u hotel u popodnevnimčasovima.Slobodnovremezaindividualneaktivnosti, predlažemoposetuGaleriaDominikana (jedanodnajboljihšopingcentara u Poljskoj).PripremazaproslavuNoveGodine.Fakultativno: odlazaknaproslavu u nekiodklubova. SREĆNA NOVA GODINA.Noćenje. 

 1. Dan 01.01.2020VROCLAV-KLODZKO

Doručak.Fakultativniodlazak  dogradaKlodzko ( Klodcko) koji se nalazina 90 km od odVroclava. Šetnja i upoznavanjegradom, odlazak do tvrđave i slobodnovreme.PosetaMinieurolendu( uovomnovootvorenomparkunapovršini od 20.000 m2 videćemopreko 35 minijaturnihmodelapoznatihgrađevinaširomsvetakao i 100 maketazgrada). Slobodnovremezaindividualneaktivnosti.Posetačuvenomrudnikuuglja u mestaNowaruda, obilazak i upoznavanjesaistorijom i tajnamapodzemnetrase ,kao i voznjavozomkrozpodzemnetraserudnika.Noćenje.

 1. Dan 02.01.2020VROCLAV-ZAMAK KSIAZDoručak.

Napuštanjehotela.SlobodnovremeilimogućnostorganizovanjafakultativnogobilaskaprelepogbaroknogzamkaKsiažkoji je podignut u 13. veku. Zamak je tokomgodinamnogo puta bio rušen i obnavljan.Zavreme II svetskog rata sugakonfiskovalinacistikojisuispodzamkaizgradilitajnepodzemnetunele.  Veruje se da je ovajzamakodređeni period bio i Hitlerovosklonište.Predkraj rata ga je okupiralaCrvenaarmija.Krenitesanamanadanašnjiizlet i uverite se zaštoovajzamakuvrštavaju u top 10 evropskihzamkova. U poslepodnevnimčasovimapovratak u Vroclav.Slobodnovremezaindividualneaktivnosti.Oko 17 h je predvidjenpolazaksadogovorenogmestaza Beograd. NoćnavožnjakrozČešku, Slovačku i MađarskupremaNovomSadu i Beogradu, sakraćimusputnimzadržavanjimaradiodmora.

 1. Dan 03.01.2020NOVI SAD/BEOGRAD

Dolazak u Novi Sad / Beograd u ranimjutarnjimčasovima. (Krajusluga)

cena aranžmana: 89 eur

Cene su izražene u eurima po osobi
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

– 2 noćenja sa doručkom u Vroclavu u hotelu* u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
– obilaske prema programu (Vroclav)
– usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– individualne troškove
– medjunarodno putno osiguranje ( 1 eur dnevno  )

– ulaznice i fakultativneizlete

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

obilazak grada Klodzko, Minieuroland-a i rudnikaugljaNowaruda – (25€poosobi)  – ulaznicezavožnjuvozomkrozrudnikugljaNowaruda i ulaznicezaMiniEurolanduključene u cenu

obilazak zamka Ksiaž –  (25€poosobi)  – ulaznicauključena u cenu

Cenefakultativnihizletapodložnesupromenama (minimum zarealizaciju je 25 putnika).Organizatorputovanjazadržavapravokorigovanjacena u slučajunedovoljnogbrojaputnika, kojeputnicinisu u obavezi da prihvate.

POPUSTI I DOPLATE:
– doplataza 1/1 sobu je 60% odcenearanžmana

NAČIN PLAĆANJA:
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre početka putovanja
– 30% prilikom rezervacije, a ostatak na tri mesečne rate čekovima građana uz uvećanje od 3%

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštajćebiti u nekomodnavedenihhotelailisličnom:

HOTEL  IBISBUDGET WROCLAW POLUDNIEwww.ibisbudget.com 

Svakiobjekatizoveponudeimarestoran, recepciju,parking, wifi internet a svaka soba imatuš/wc/tv. Tačnoimehotelabićenaknadnosaopšteno.

 

UPOZORENJE:

Mole se putnici da voderačuna o svojimputnimispravama,novcu i stvarima u tokutrajanjaaranžmana

NAPOMENE VEZANE ZA  SMEŠTAJ-HOTEL:

 • U smeštajneobjekte se ulaziprvogdanaboravka od 15:00 časova (postojimogućnostranijegulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel imarestoran. Svaka soba imatuš/WC. Smeštajiz ove ponuderegistrovan je, pregledan i standardizovanodstraneNacionalneturističkeasocijacijezemlje u kojoj se nalazi. Opisdestinacija i smeštajadostupan je u agencijiili na web-straniciaquatravel.rs
 • Opisismeštajnihobjekatasuinformativnogkaraktera. Zaeventualnaodstupanja i kvalitetusluge u okvirusmeštajnihobjekata, organizatorputovanja ne snosiodgovornost, jer to isključivozavisiodsmeštajnihobjekata
 • Objašnjenje: kontinentalnišvedskisto – manjiizbornamirnica. Uglavnom je zastupljenainternacionalnakuhinja
 • U pojedinimsmeštajnimobjektimatreći i četvrtiležajmogubitipomoćni. Dimenzija i izlgedpomoćnogležajazaviseodsmeštajnihobjekata, možebitisofa na razvlačenje, ali je uglavnomkaoklasičankrevet
 • Organizatorputovanjanemože da utiče na razmeštajposobama, jer to isključivozavisiodrecepcijesmeštajnogobjekta
 • Nekioddopunskihsadržajasmeštajnihobjekta su dostupniuzdoplatu. Postojimogućnostodstupanja i promenaokodostupnostinekihsadržaja, jerisključivozaviseodsmeštajnihobjekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klimauređaj…)

NAPOMENA:

 • Proveriti 3 dana pre putovanjatačnovreme i mestopolaskaautobusa

Dužinatrajanjaslobodnogvremenazaindividualneaktivnostitokomprogramaputovanjazavisiodobjektivnihokolnosti (npr. dužinetrajanjaobilazaka,  terminapolazaka…)

 • Zasveinformacije date usmenimilielektronskimputemagencija ne snosiodgovornost. Validan je samopisani program putovanjaistaknut u prostorijamaagencije
 • Organizatorputovanjazadržavapravopromeneprogramaputovanjauslednepredviđenihobjektivnihokolnosti (npr. gužvanagranicama, gužva u saobraćaju, zatvaranjenekogodlokalitetapredviđenogza

obilazak…)

 • Potpisnikugovora o putovanjuilipredstavnicigrupeputnikaobaveznisu da sveputnikeupoznajusaugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanja i Opštimuslovimaputovanjaorganizatoraputovanja
 • Preporuka je da se raspitate o aranžmanuminimum 4 – 8 nedeljaunapred
 • Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditeljaukoliko jedan ili oba roditeljaneputujusanjima
 • Svavremena u programimaputovanja su data polokalnomvremenuzemlje u kojoj se boravi
 • Putnicikojiposedujuinostranipasošdužni su sami da se informišukodnadležnogkonzulata o uslovimakojivažezaodredišnuilitranzitnuzemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i urednoobezbedepotrebneuslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnicisanovimcrvenimpasošima, informišu o uslovimaulaska u zemljeEvropskeunije (potrebnanovčanasredstvazaboravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- straniciDelegacijeEvropskeunije u Srbijieuropa.rsili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputuju. Agencijanesnosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaz na teritorijuEvropskeunije

Aranžman je rađen na baziodminimum 55 prijavljenihputnika i uslednedovoljnogbrojaputnikaorganizatorputovanjaima pravo otkazaputovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Program putovanjaVroclav , Nova godina- 5 dana autobus Cenovnik br. 1, od 21.09.2019. godine.

Uzovaj program važeOpštiusloviputovanjaturističkeagencije AQUA BGD TRAVEL

Organizatorputovanja je T.A. AQUA BGD TRAVEL Čumićeva bb lok 138Beograd

Licenca OTP broj 93/2013.Od 06.12.2013.

Tekući račun Komercijalna banka 205-250738-12

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Krakov – Nova godina

KRAKOV
Krakov se nalazi nad rekom Vislom. U prošlosti Krakov je bio prestonica Poljske. Krakov je administrativni, kulturni,
obrazovni, industrijski i turistički centar regije. Grad predstavlja saobradajni čvor, u kome se ukrštaju važni međunarodni i
regionalni putevi kao i železničke pruge.
Krakov je kulturna prestonica Poljske. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine. Svaki dan Krakov
poseti između tri i četiri miliona turista. U Krakovu se nalazi 28 muzeja sa Narodnim muzejem na čelu, u kome se nalaze
brojne kolekcije poljskog i svetskog slikarstva. Sem toga u Krakovu je i sedište Krakovske Filharmonije.
Program putovanja:
1. Dan: Beograd – Krakov
Polazak iz Beograda u 19:00h sa BAS-ove autobuske stanice. Nodna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim
zadržavanjima zbog graničnih formalnosti i pauza.
2. Dan: Krakov
Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad,
tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva
Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimierc… Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Individualni DOČEK NOVE 2020.
GODINE. Nodenje.
3. Dan: Krakov – Rudnik soli Vielička
Doručak. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni izlet u Vieličku, jedan od najstarijih rudnika soli u Evropi. Razgledanje
rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je
iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najvedi muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim
jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska,
povratak u Krakov. Slobodno vreme. Nodenje.
4. Dan: Krakov – Aušvic / Birkenau
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Aušvic. U prepodnevnim časovima, odlazak u jedan od
najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najvedi i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke.
Povratak u Krakov. Polazak za Srbiju u večernjim časovima.
5. Dan: Beograd
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

   TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA
30.12 – 03.01.2020. u centru ★★★ 125€ 115€
van centra ★★★ 109€ 99€

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara.

*SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) i ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) – DOPLATA 20 €;
KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) – DOPLATA 15 €. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA
ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD.

*Napomena za prevoz iz Novog Sada: Polazak je sa parkinga kod Lokomotive

Doplate i popusti:
• deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 15 €,
• treda odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5€,
• doplata za 1/1 sobu 60 €,
• putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 30 € (isključivo na upit)

Aranžman obuhvata:
• prevoz turističkim autobusom (tv,video i audio oprema, klima),
• dva nodenja sa doručkom (švedski sto) u Krakovu u hotelu sa 3*,
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• razgledanja i obilaske prema programu,
• usluge pratioca grupe,
• agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:
• peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 dinara po osobi ( plada se u agenciji ),
• fakultativne izlete (obavezno prijavljivanje u agenciji prilikom rezervacije aranžmana)
• individualne troškove,
• međunarodno zdravstveno osiguranje (za osobe do 19 godina 401,00 dinar, od 19 do 70 godina 601,00 dinar i od 71 do
86 godina 1.201,00 dinar).
Cene fakultativnih izleta:
• Aušvic – 25 €,
• Rudnik soli Vielička – 35 €

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta 25 putnika.

SMEŠTAJ U NEKOM OD NAVEDENIH HOTELA ILI SLIČNOM:
HOTEL U CENTRU:
Hotel Wyspianski 3* – se nalazi u samom centru Krakova. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV, telefon i internet priključak.
Više informacija o hotelu na www.hotel-wyspianski.pl
HOTEL VAN CENTRA:
Hotel City SM 3*- se nalazi na cca 6km od centra grada. Svaka soba ima kupatilo, TV, telefon i WI-Fi . Više informacija o hotelu na:
https://www.hotelcity.pl/en/

Mogudi načini pladanja :
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.04.2020. godine.
3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka ,
4) Platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres),
5) Kreditnim karticama ALPHA BANKE (ALPHA PREMIUM kreditne kartice) na 12 mesečnih rata bez kamate,
6) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.
Kalkulacija je rađena za najmanje 40 putnika.

NAPOMENA:
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena,
izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za
eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih
sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours, licenca OTP 506/2010 od
04.03.2010.

Potvrda o garanciji putovanja:
Turistička agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti
organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili
neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom
putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047 / 2018 od 25.01.2018. godine, polisa broj 300060664 od
28.12.2017. godine. Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih
agencija PU YUTA, Ulica Kondina br. 14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:
[email protected]
Cenovnik br. 1 od 08.10.2019.

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora 205-24971-42

KRAKOV NOVA GODINA 3 NOĆENJA

DOČEK NOVE 2020. GODINE

KRAKOV

3 noćenja / 6 dana / autobusom

cenovnik br. 1 od 01.09.2019.

Uprkos zabludi da je Krakov „gradić“ simpatičnog starinskog izgleda, to nije istina. Posle Varšave, Krakov je najveći grad u Poljskoj, smešten na obalama reke Visle. Ipak, Krakov ostavlja utisak zaboravljenog gradića iz prošlosti. To je stara poljska prestonica koju bi slobodno mogli nazvati „grad muzej“. Ta srednjevekovna harizma koju poseduje bivša prestonica i jedan od najstarijih gradova Poljske je upravo ono što privlači najveći broj turista. Srednjevekovni izgled, zamak, grad legende nad zmajevim gnezdom, ljubavne legende, kočije… priznaćete da zvuči bajkovito.


PROGRAM PUTOVANJA

 1. DAN, NEDELJA        29.12.2019.        BEOGRAD 

Polazak iz Beograda oko 17h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Iz Novog Sada oko 18h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Poljsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

 1. DAN, PONEDELJAK        30.12.2019.        KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Panoramsko upoznavanje kraljevskog grada sa vodičem, obilazak nekadašnje prestonice Poljske sa razgledanjem Tvrđave Vavel, Brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine Zmaja koja je i simbol Krakova, Stari gradski Rinek sa zvonikom, Crkvu Svete Marije… Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. DAN, UTORAK        31.12.2019.        KRAKOV – VELIČKA (fakultativno)

Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi, Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi  i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom.  Povratak u Krakov. Individualno doček nove godine. SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje.

 1. DAN, SREDA        01.01.2020.        KRAKOV

Doručak. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. DAN, ČETVRTAK        02.01.2020.        KRAKOV – AUŠVIC I BIRKENAU (fakultativno)

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme do polaska ili fakultativna poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom logoru Aušvic – Birkenau (današnji spomen – muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Povratak u Krakov. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

 1. DAN, PETAK        03.01.2020.        BEOGRAD

Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

PAKET ARANŽMAN: 1500,00 din + DEVIZNI DEO IZ TABELE

TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA ARANŽMANA SPECIJALNA CENA
29.12.2019 – 03.01.2020. JUNIOR 2 3*

JUNIOR 3*

139 evra

129 evra

119 evra do 20.11.

109 evra do 20.11.

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI VAŽI DO NAZNAČENOG DATUMA U TABELI

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE

doplata za 1/1 sobu 60 evra (isključivo na upit)

doplata za dodatno sedište u autobusu 40 evra (isključivo na upit)

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

transfer iz UŽICA, ČAČKA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika 

transfer iz KRAGUJEVCA, BATOČINE – doplata 20 evra / minimum 4 putnika

transfer iz ZRENJANINA – doplata 1500 din / minimum 4 putnika

transfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika


CENA ARANŽMANA OBUHVATA

 • prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju premadatumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju
 • smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) zavisno od termina putovanja u 1/2 ili 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija –isključivo na upit) sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje)
 • razgledanje Krakova u pratnji vodiča
 • usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
 • troškove ogranizacije putovanja


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

 • putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 380 din, od 18 do 70 god – 760 din, od 71 do 83 god – 1520 din) sa osiguranom sumom do 30000 evra
 • individualne troškove – nepomenute usluge
 • fakultativne izlete


NAČIN PLAĆANJA

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno najkasnije 7 dana pred putovanje
 • platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS
 • na rate čekovima bez kamate, 40% avans, poslednja rata 2 meseca nakon putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu – čekovi se deponuju u agenciji najkasnije 7 dana pred putovanje
 • avans 30%, ostatak odloženo – do 3 mesečne rate kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS
 • karticama Poštanske štedionice do 6 jednakih mesečnih rata
 • putem administrativne zabrane na 4 mesečne rate

FAKULTATIVNI IZLETI (minimum 25 pax za realizaciju): AUŠVIC I BIRKENAU 25 evra / 15 evra (deca do 12 godina), RUDNIK SOLI VELIČKA 30 evra / 20 evra (deca do 12 godina) OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE – PLAĆANJE VODIČU NA LICU MESTA. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE TOKOM PUTOVANJA.

NAPOMENA Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

OPIS SMEŠTAJA – OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA

Hotel JUNIOR 2 3* se nalazi  9 km od strogog centra Krakova. Na 20 m od hotela se nalazi autobusko stajaliste (do centra grada se preseda na tramvaj). U blizini hotela je Lidl, a nešto malo dalje se nalazi Carrefour hipermarket kao i Decathlon. Sve sobe u hotelu poseduju kupatilo, mini-bar… Sobe su 1/2  i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje… hoteljunior2.pl/

Hotel JUNIOR 3* se nalazi  u okolini Krakova, okružen zelenilom. Sve sobe u hotelu poseduju kupatilo, mini-bar… Sobe su 1/2  i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje… www.junior.krakow.pl/

MOLIMO VAS DA SE PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O PUTOVANJU UPOZNATE SA PROGRAMOM PUTOVANJA I POSEBNIM NAPOMENAMA KOJE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA, KAO I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA AGENCIJE TRAVELLINO

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 990000031306 OD 25.01.2019. GODINE – ROK VAŽENJA 25.01.2020. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 300000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE TRAVELLINO

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA 

ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA TRAVELLINO, LICENCA OTP 26/2010

šifra programa: NG – POL – K3

POSEBNE NAPOMENE

 • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
 • Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
 • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.
 • Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com…
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ORGANIZATOR PUTOVANJA  LICENCA OTP 26/2010 Travellino

Račun organizatora  160 – 423413 – 52

Ovlašćeni subagent TA Acapulco