Nova godinaBudimpešta2018/2019

5DANA (3 noćenja)

TERMIN: 29.12.2018 – 03.01.2019.

Opasana rekom Dunav, sa Budimskim brdom na zapadu i Velikom ravnicom na istoku, Budimpešta je draguljmeđugradovimaisapravom, ponosnonosititulu “KraljicaDunava”. Ova neobičnoživahnaprestonicazračijedinstvenom, mladalačkomatmosferomipulsirajućimnoćnimživotom, doksadrugestranenudimnoštvokulturno-istorijskihznamenitosti.Arhitektonskigledano, grad je riznicaumetničkihstilova, sadovoljnobaroka , neoklasicizma , eklekticizmaisecesije  za svačijiukus, a većinagrađevina je sagrađenakrajem 19.veka. Ono štodoprinositurističkojponudisusvakakobrojnaprirodnatermalnakupatilaraskošnoopremljenaibogatodekorisana. Grad je nastaospajanjemBudima, PešteiObude,aParlament, BazilikaSv. Ištvana, MuzejMarcipana, Budimskilavirinti, Akvarijum, Vaciulica, budimskiZamak, TrgHeroja..susamonekeodnjegovihbrojnihatrakcija. Većosmugodinu za redomuspešnoosvajamoBudimpeštu, zauzimajućitvrđavuCitadelu, kojusujošHabzburzinapravili 1851.godine da bi pokazalisvojsuverenitetnad tom teritorijom. Na najvišojtačkigrada, sapogledomnaceo grad, utvrđenjekružnogoblika je prepravljeno u hostelsanajboljimpogledomilokacijom, akoja je sadapolaznatačkanajboljeg Puzzle provoda. Otkrijtetajnukoja se godinamagradiunutarzidinadrevneCitadele, idopišitesvojeuspomene u njenojviševekovnojistoriji!!!

 

Program putovanja:

29.12.2018. (prvi dan) – Polazakautobusasadogovorenogmesta u večernjimčasovima.

30.12.2018.(drugidan)–Noćnavožnja.Dolazak u Budimpeštu u jutarnjimsatima. Kupovinanamirnica u lancu Metro C&C. ObilazakTrgaHeroja, Muzejalepihumetnistiigradskog parka. Smeštaj u hotel.Fakultativniizlazak u grad.Noćenje.

31.12.2018.(treći dan) –FakultativanobilazakTermalnogbazena Gellerticrkve u pećini. Fakultativanturistički dan: ObilazakBudima (Budimskidvorac, lavirinti, crkvaSvetogMatijasa,Ribarski bastion, Muzejmarcipana)itvrđaveCitadela. DočekNovegodine.Noćenje

01.01.2019. (četvrti dan) –ObilazakPešte (šetnjastarimgradom,Eržebet most, Lančani most, Beogradskikej, BazilikaSv.Ištvana, Parlament, Verešmartitrg). Fakultativniizlazak u diskoteku. Noćenje.

02.01.2019.(peti dan)–NapuštanjeHotela. Fakultativnišopingdan:obilazaktržnogcentraCampona I outlet tržnogcentra Premier.ReprizaNovegodinenabrodu. Polazak za Srbiju u večernjimsatima.Dolazak u Beograd ranoujutro.

Za prijave do 19.11.2018.

Termin  29.12.2018 – 03.01.2019. Smeštaj Cena NI Cena BG Cena NS
PansionMohači

Usluga: Noćenjasadoručkom

1/6 100€ 90€ 90€
1/4 105€ 95€ 95€
1/3 115€ 105€ 105€
1/2 130€ 120€ 120€
PasszioPansion 1/4 120€ 110€ 110€
Usluga: Noćenjesadoručkom 1/3 130€ 120€ 120€
1/2 145€ 135€ 135€
Hotel Papillon *** 1/6 110€ 100€ 100€
Usluga : Noćenje sa doručkom 1/5 120€ 110€ 110€
Maple Tree Apartments 1/4 120€ 110€ 110€
Usluga : Noćenje 1/3 135€ 125€ 125€
1/2 150€ 140€ 140€

 

Polazak iz Niša će biti realizovan ako bude min 15 osoba.

Cena aranžmanaobuhvata:

 1. Autobuskiprevoznarelacijamapremaprogramuautobusimavisoketurističkekategorije (audio, video, A/C, tv idvdoprema),
 2. Tri noćenja u izabranomsmeštajusauslugomiztabele,
 3. Uslugepratiocagrupe za svevremearanžmana,
 4. Organizacioniidrugitroškoviagencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 1. Fakultativneizlete: turistički dan (obilazakPešteBudimaiCitadelle ), šopingdanOutlet (TC Premier, TC Kampona).
 2. Ulaznice za AkvarijumiTropikarijumibudimskeLavirinte
 3. Dočeknovegodineižurku za reprizuNoveGodinenabrodu
 4. Međunarodnoputnoizdravstvenoosiguranje 700rsd (Osiguranasuma 30000 evra, Uniqa)
 5. Individualnetroškove u hotelui za vremeputovanja.

NAČIN PLAĆANJA:

 1. Gotovinskoplaćanje: depozit4000RSD prilikomrezervacije, ostataknajkasnije do 15.decembra 2018.godine
 2. Čekovigrađana: mogućnostplaćanja u 5 rata do 1.marta 2019. godine.
 3. Kredit: mogućnostplaćanjakreditnimkarticamaKomercijalnebanke
 4. Prekoračuna: uzprofakturuizdatuodstraneagencijekoja mora bitirealizovana do 7 dana od datumaizdavanja.

Rok za prijavljivanja je 10 dana predpolazak na putovanje. Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenihputnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre puta.

OPIS SMEŠTAJA:

Hotel Mohačise nalazina 5 minutašetnje od Margaret mostaiMoskovskogtrga u Budimu. Veomablizu je budimskogzamkatako da ćevamšetnja do istogprijati. Sobesu za 2-6 osoba, a doručak je uključen u cenu. WIFI se ne naplaćuje.

PasszioPansionsenalazina 4.5 kilometaraodTrgaHeroja. Do M2 I M3 metro linijavodeautobusi 7,8e,77,108e.Sobesuopremljenesaukusomiimajuzasebnokupatilo. Postojiopcijadoplate za doručak. WIFI se ne naplaćuje.

Hotel Papillon***se nalazina 5 minutašetnje od Margaret mostaiMoskovskogtrga u Budimu. Veomablizu je budimskogzamkatako da ćevamšetnja do istogprijati. Sobesu za 5-6osoba, a doručak je uključen u cenu. WIFI se ne naplaćuje.

Maple Tree Apartmentssustambenikomplekssa 24 satarecepcijomna 20 metaraodzgrade. Poseduju flat screen LCD televizore, kuhinjesamikrotalasnama. U kupatilimaima fen. Metro linija 3 je na 230 metara a vaciulicana 15 minutašetnje. Apartmanisu za maksimalno 4 osobe. WIFI se ne naplaćuje.

Cena je garantovana za uplatukompletnogiznosa. U suprotnom, garantovan je samoiznosakontacije.Uslučajupromenanamonetarnomtržištuilitržišturobaiuslugailinedovoljnogbrojaprijavljenihputnikaagencijazadržavapravokorekcijecena, izmeneprogramailiotkazaputovanja.“Special travel agency” zadržavapravo da propišeidrugačijeusloveplaćanja za pojedineponude, kaoi za zaposlene u firmamasakojimazaključiugovor. Uzovaj program važeopštiusloviorganizatoraputovanjaagencije “Special travel agency” uskladjensa YUTA standardom.

Davalacgarancije MILENIJUM OSIGURANJE ADO, office@milenijum-osiguranje.rs, telefon: 0117152300, brojpolise(garancije) 228948, datum izdavanjapolise (garancije) 25.01.2017.

Iscrpljujućaosiguranasumaiznosi 300.000 euraipredstavljamaksimalnuobavezuosiguravača.

Plaćanjenaknadeizosiguranjavršiće se po srednjemkursuNBS.Osiguranjem se obezbeđuju:

U slučajuinsolventnosti:

–              troškovinužnogsmeštaja, ishraneipovratkaputnikasaputovanja u zemljiiinostranstvu, u mesto polaska;

–              potraživanjauplaćenihsredstavaputnika po osnovuugovora o turističkomputovanju, kojeorganizatorputovanjanijerealizovao:

–              potraživanjauplaćenihsredstavaputnika, u slučajuotkazaputovanjaodstraneputnika, u skladusaopštimuslovimaputovanja;

–  potraživanjarazlikeizmeđuugovoreneceneputovanjaiceneputovanjasniženesrazmernoneizvršenjuilinepotpunomizvršenjuuslugauslugaobuhvaćenihprogramomputovanja.

U slučaju  štetenaneteputniku:

–              potraživanjauplaćenihsredstavaputnika po osnovuugovora o turističkomputovanju, kojeosiguraniknijerealizovao;

–              potraživanjarazlikeizmeđuugovoreneceneputovanjaiceneputovanjasniženesrazmernoneizvršenjuilinepotpunomizvršenjuuslugaobuhvaćenihprogramomputovanja.

U slučajunastankaosiguranogslučajakaoposlediceinsolventnostiputnik se možeobratitiAsistentskojkućiCorisnasledećibrojtelefona + 381 11 36 36 999, ilina mail coris@coris.rs. Pozivanjem Call CentraAsistentskekućemoguće je obezbeditiprinudnismeštaj, povratakputnika u zemlju, ipotpunupodrškuputniku 24h.

UPOZORENJE: Mole se putnici da voderačuna o svojimputnimispravama, novcuistvarimakakonapolasku, takoi u tokutrajanjaaranžmanaiboravkanadestinaciji. Organizatorputovanja ne možesnositiodgovornost u slučajubilokakveincidentnesituacije (krađe, tuče…) već je to u isključivojnadležnostilokalnihpolicijskih organa, kojima se u ovomslučajutrebaodmahobratiti.

Licenca APR registarturizmakategorije OTP  br. 62 / 2011 od 21.09.2011.

Ovlašćeni subagent TA Acapulco