Nova godinaBeč2018/2019

5DANA (3 noćenja)

TERMIN:  29.12.2018 – 03.01.2019.

Beč, carski grad ijednaodnajstarijihmetropolaEvrope, je bio sedišteimperatoraSvetogrimskogcarstva, glavni grad Austrijskogcarstva I Austrougarskemonarhijekada I dostižesvojvrhunackrajem 19. veka. Omiljeno je odredištemiliona turista izcelogsveta, najvišezahvaljujućimnogobrojnimkulturno-istorijskimspomenicima, palatamairaznovrsnojkulturnojponudi. On je I muzičkaprestonicasveta u kojojsuživeli I stvaralinajpoznatijikompozitori: JozefHajdn, Volfgang Amadeus Mocart, Ludvig van Betoven, Franc Šubert, Franc List, JohanesBrams, Johan Štraus… Svimasupoznatibečkivalcer, Horbečkihdečaka, novogodišnji concert Bečkefilharmonije, raskošnibalovi… Međumnogobrojnimatrakcijamaposebno mesto zauzimajuBečka opera, dvoracŠenbrun, Hofburg, katedralasv. Stefana, baroknapalata Belvedere Albertina, zabavni park “Prater”, Kvartmuzeja, Karlovtrg, velikibrojgalerija I muzeja I više od 100 pozorišta. Svrstava se međugradove s najvišimkvalitetomživota.

Program putovanja:

29.12.2018. (prvi dan) – PolazakizBeograda u večernjim časovima.

30.12.2018.(drugidan)–Noćnavožnja.Dolazaku Bečujutarnjimsatima.  Smeštanje u hotel.Fakultativniizlazak u grad.Noćenje.

31.12.2018.(treći dan) ––Panoramskorazgledanjegrada u pratnjivodiča: Prater, Hundertvaserovekuće, Ring bulevar,

Opera, GeteoviMocartovspomenik, Belvedere (bez ulaska), Parlament, Stefansdom, Hofburg (pešačkatura)… Na ovoj

turiprvo se upoznajemosaglavnombečkomavenijomkoja je nedavnoproslavila 150 godinapostojanja a zajednosa

njomnastajalesu I velelepnegrađevinepoput, Opere, potomHofburgnajvećibečkidvorac, čuvenaiprelepazgrada

Parlamenta, najveći park dužRinga je Volksgarten, Gradskaskupština,..Nastavljamonašobilazak I idemo do čuvenog

dvorca Belvedere letnjerezidencijeprinca Eugena Savojskog. Nakon toga odlazimo do zaostavštinečuvenogarhitekte

Hundertvasera. Mnogisugaporedili I poredesaGaudijem a navama je da samiprosuditeima li sličnostiizmeđu ova dva

velikaumetnika. DočekNovegodine.Noćenje.

01.01.2019. (četvrti dan) – Fakultativno: razgledanjedvorcaŠenbrun– Imperijalnatura. Ova nekadaletnjarezidencija

dinastijeHabzburgdanas je pod zaštitom UNESCO-a, a u ovomdvorcu se pisalaiistorijaAustrije. U njemu je okončana

viševekovnavladavinadinastijeHabzburg, tu je živela I čuvenaElizabetaodBavarske(Sisi), a šestogodišnjiMocart je u

Šenbrunuimaojedanodsvojihprvihnastupa. U sklopusamogdvorcanalaze se ogromnivrtovikojipredstavljajuoazu u

samomcentrugrada.  Fakultativniizlazak u diskoteku. Noćenje.

02.01.2019.(peti dan)–. NapuštanjeHotela. ObilazakBratislave: brdoSlavin, tvrđava, Jevrejskačetvrt, KatedralaSv. Martina, Staritrg, biskupskapalata, palataGaskalović, Staro mesto sastaromgradskomvećnicom. Nakonobilaskaslobodnovreme za šetnju I individualneaktivnosti.Polazak za tržnicentarPandorf. Slobodnovreme za šoping. Polazak za Budimpeštu. ReprizaNovegodinenabrodu. Polazak za Srbiju u večernjimsatima.Dolazak u Beogradranoujutro.

 

Za prijave do 19.11.2018.

Termin  29.12.2018 – 03.01.2019. Smeštaj Cena NI Cena BG Cena NS
Aurelia Serviced Apartments

Usluga: Noćenje

1/6 130€ 120€ 120€
1/5 145€ 135€ 135€
1/4 155€ 145€ 145€
1/2 190€ 180€ 180€
Aurelia Serviced Apartments De Lux 1/6 150€ 140€ 140€
Usluga: Noćenje 1/5 165€ 155€ 155€
1/4 165€ 155€ 155€
Aurelia Apartments 1/4 145€ 135€ 135€
Usluga: Noćenje 1/3 145€ 135€ 135€
1/2 180€ 170€ 170€

Polazak iz Niša će biti realizovan ako bude min 15 osoba.

Cena aranžmanaobuhvata:

 1. Autobuskiprevoznarelacijamapremaprogramuautobusimavisoketurističkekategorije (audio, video, A/C, tv idvdoprema),
 2. Tri noćenja u izabranomsmeštajusauslugomiztabele,
 3. Uslugepratiocagrupe za svevremearanžmana,
 4. Organizacioniidrugitroškoviagencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 1. Fakultativneizlete
 2. Ulaznice
 3. Dočeknovegodine I žurku za reprizuNoveGodinenabrodu
 4. Međunarodnoputno I zdravstvenoosiguranje 700rsd (Osiguranasuma 30000 evra, Uniqa)
 5. Individualnetroškove u hotelui za vremeputovanja

NAČIN PLAĆANJA:

 1. Gotovinskoplaćanje: depozit 2000RSD prilikomrezervacije, II rata 4000 rsdmesec dana nakonprijave, ostataknajkasnije do 15.decembra 2018.godine
 2. Čekovigrađana: mogućnostplaćanja u 5 rata do 1.marta 2019. godine.
 3. Kredit: mogućnostplaćanjakreditnimkarticamaKomercijalnebanke
 4. Prekoračuna: uzprofakturuizdatuodstraneagencijekoja mora bitirealizovana do 7 dana od datumaizdavanja.

 Rok za prijavljivanja je 10 dana predpolazak na putovanje. Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenihputnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre puta.

OPIS SMEŠTAJA:

Aurelia serviced Apartments nalazi u četvrti Leopoldštat, na 600 metara od Železničke i metro stanice Praterštern i na 700 metara od Zabavnog parka Prater.Svi apartmani su renovirani u julu 2014. godine, prostrani su i sadrže besplatan bežični internet, flat-screen TV sa satelitskim kanalima, kuhinju i sopstveno kupatilo. Do apartmana se lako dolazi liftom.Stanica metroa Taborštrase (Taborstraße) je udaljena 500 metara. Apartmani su sa odvojenim sobama.

Aurelia Apartmentsnalaze se na 1,7 km od dvorane Stadthalle u Beču. U ponudi su dobro opremljene smeštajne jedinice i besplatan WiFi.Sve smeštajne jedinice uključuju TV sa kablovskim kanalima, potpuno opremljenu kuhinju, rernu, kupatilo, tuš i besplatan toaletni pribor. Dostupni su i frižider, mikrotalasna pećnica i aparat za kafu.

Cena je garantovana za uplatukompletnogiznosa. U suprotnom, garantovan je samoiznosakontacije.Uslučajupromenanamonetarnomtržištuilitržišturoba I uslugailinedovoljnogbrojaprijavljenihputnikaagencijazadržava parvo korekcijecena, izmeneprogramailiotkazaputovanja.“Special travel agency” zadržavapravo da propiše I drugačijeusloveplaćanja za pojedineponude, kaoi za zaposlene u firmamasakojimazaključiugovor. Uzovaj program važeopštiusloviorganizatoraputovanjaagencije “Special travel agency” uskladjensa YUTA standardom.

 Davalacgarancije MILENIJUM OSIGURANJE ADO, office@milenijum-osiguranje.rs, telefon: 0117152300, brojpolise(garancije) 30000005312, datum izdavanjapolise(garancije) 25.01.2018.

Iscrpljujućaosiguranasumaiznosi 300.000 eura I predstavljamaksimalnuobavezuosiguravača.

Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjemkursu NBS.Osiguranjem se obezbeđuju:

U slučajuinsolventnosti:

–              troškovinužnogsmeštaja, ishrane I povratkaputnikasaputovanja u zemljiiinostranstvu, u mesto polaska;

–              potraživanjauplaćenihsredstavaputnika po osnovuugovora o turističkomputovanju, kojeorganizatorputovanjanijerealizovao:

–              potraživanjauplaćenihsredstavaputnika, u slučajuotkazaputovanjaodstraneputnika, u skladusaopštimuslovimaputovanja;

–              potraživanjarazlikeizmeđuugovoreneceneputovanja I ceneputovanjasniženesrazmernoneizvršenjuilinepotpunomizvršenjuuslugaobuhvaćenihprogramomputovanja.

U slučaju  štetenaneteputniku:

–              potraživanjauplaćenihsredstavaputnika po osnovuugovora o turističkomputovanju, kojeosiguraniknijerealizovao;

–              potraživanjarazlikeizmeđuugovoreneceneputovanja I ceneputovanjasniženesrazmernoneizvršenjuilinepotpunomizvršenjuuslugaobuhvaćenihprogramomputovanja.

U slučajunastankaosiguranogslučajakaoposlediceinsolventnostiputnik se možeobratitiAsistentskojkućiCorisnasledećibrojtelefona + 381 11 36 36 999, ilina mail coris@coris.rs. Pozivanjem Call CentraAsistentskekućemoguće je obezbeditiprinudnismeštaj, povratakputnika u zemlju, I potpunupodrškuputniku 24h.

UPOZORENJE: Mole se putnici da voderačuna o svojimputnimispravama, novcu I stvarimakakonapolasku, takoi u tokutrajanjaaranžmana I boravkanadestinaciji. Organizatorputovanja ne možesnositiodgovornost u slučajubilokakveincidentnesituacije (krađe, tuče…) već je to u isključivojnadležnostilokalnihpolicijskih organa, kojima se u ovomslučajutrebaodmahobratiti.

Licenca APR registarturizmakategorijeOTP  br. 62 / 2011 od 21.09.2011.

Ovlašćeni subagent TA Acapulco